Veřejné zakázky

Veřejné zakázky – Profil zadavatele

Dne 18.10.2018 nabylo účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Tímto ustanovením byla pro všechny veřejné zadavatele stanovena povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních dle tohoto zákona a rovněž v řízeních na základě uzavřených rámcových dohod. Veřejní zadavatelé tak především nejsou oprávněni přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.

V souladu s tímto ustanovením (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3 či v § 29, § 30, § 31 zákona) Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (dále jen „ÚFCH JH“) komunikuje s dodavateli výhradně elektronicky. Zasílání dokumentů v listinné podobě je vyloučeno.

Současný platný profil zadavatele ÚFCH JH: https://nen.nipez.cz/profil/UFCHJH

Předchozí - zneplatněné profily zadavatele ÚFCH JH:

 

 

14.1.2019, Marcela Váchová