STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY (HRS4R)

ÚVOD   |   POČÁTEČNÍ FÁZE   |   IMPLEMENTAČNÍ FÁZE   |   DOKUMENTY A ODKAZY   |   KONTAKT

16.1.2019 získal Ústav Heyrovského HR Excellence in Research Award (HR Award) jako uznání trvalého závazku dodržovat zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

HR Excellence in Research Award

 

V březnu 2015 přijala Evropská komise doporučení (2005/251/ES) Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (C&C), v němž upřesnila soubor zásad ke zlepšení výzkumného systému. Zásady C&C upřesňují role, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů s cílem vytvoření atraktivního, otevřeného a udržitelného pracovního trhu se zajištěním stejných práv a povinností v Evropské unii. Implementování principů C&C ve výzkumných institucích je podporováno strategií lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R). Udržení HR Award není samozřejmostí, instituce tuto certifikaci v pravidelných cyklech obhajují.

Jak probíhal celý proces?

1. 15.11.2017 jsme se přihlásili k principům C&C.

2. Získali jsme projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na podporu aktivit spojených se získáním HR Award: Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v. v. i. pro výzkum a vývoj s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251 (2018-2022).

3. V roce 2018 byl zahájen dlouhodobý proces tzv. GAP analýzy, odhalující mezery ve 40 principech C&C a byl připraven první Akční plán pro nadcházející čtyři roky:

4. 16.1.2019 jsme získali certifikaci HR Excellence in Research.

5. Získali jsme další projekt MŠMT na podporu aktivit spojených s udržením HR Award: Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II - CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591 (2020-2022).

6. Prošli jsme prvním milníkem, tzv. Interim Assessment, kdy jsme zhodnotili stav implementace Akčního plánu I, revidovali jej a naplánovali aktivity na další tři roky. Získali jsme pozitivní zpětnou vazbu od hodnotitelů 

7. 21.2.2024 jsme odeslali hodnotitelům Akční plán III, ve kterém jsme všechny implementované aktivity popsali a navrhli nové. Nyní čekáme na zpětnou vazbu a připravujeme se na on-site visit.

Více dokumentů k jednotlivým fázím naleznete v záložce Dokumenty a odkazy.