Vnitřní oznamovací systém

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) v souvislosti s účinností zák. č. 171/2023 Sb. (o ochraně oznamovatelů, dále jen „zákon“) od srpna 2023 aktivuje vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím lze oznamovat možná protiprávní jednání (jako je porušení právního předpisu, podezření na spáchání trestného činu apod.) v zákonem vyjmenovaných oblastech, s nimiž se při své činnosti v ÚFCH JH setkáte.

ÚFCH JH dále sděluje, že v souladu se zákonem nepřijímá oznámení od osob, které pro něho nevykonávají nebo nevykonávali práci nebo jinou obdobnou činnost dle kritérií definovaných zákonem a dále posuzuje oznámení, pro která se poskytuje ochrana totožnosti oznamovatele.

Způsoby oznamování:

  • Písemně prostřednictvím elektronické oznamovací aplikace

Elektronická oznamovací platforma je zabezpečená aplikace sloužící k písemné komunikaci mezi oznamovatelem a příslušnou osobou.

Vstup do elektronické oznamovací aplikace

  • Písemně prostřednictvím e-mailu

Oznámení prostřednictvím zabezpečeného e-mailu se zasílají na určenou e-mailovou adresu, přístupnou příslušné osobě.

Email: 271379496atwhispero.eu

  • Písemně v listinné podobě

V uzavřené obálce označené NEOTVÍRAT 271379496 lze zaslat poštou na adresu Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 - Libeň.

  • Ústně

Na níže uvedeném zabezpečeném telefonním čísle po zadání kódu 271379496 a stisknutí mřížky.

Tel.: +420 239 050 505

  • Osobně

Požádá-li oznamovatel, oznámení bude přijato příslušnou osobou v rámci osobní schůzky v přiměřené lhůtě sdělené oznamovateli, nejpozději do 14 dnů.

Více informací o způsobech podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a přístup do příslušné interní aplikace naleznete na níže uvedených odkazech:

Přístup do vnitřního oznamovacího systému

Informace o podaném oznámení (slouží k následné komunikaci s příslušnou osobou)

Příslušné osoby:

Mgr. Pavel Bělohlávek

Ing. Zuzana Musilová, Ph.D.

Telefonní číslo: +420 239 050 505

Email: 271379496atwhispero.eu

Korespondenční adresa: Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 - Libeň.

Informace lze podávat také Ministerstvu spravedlnosti ČR způsobem, který je uveřejněn na jeho internetových stránkách (tj. osobně, telefonicky nebo písemně a také na odkaze: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Zákon č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů

Zásady zpracování osobních údajů